Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van Fabienne Chapot
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - Bestellingen
Artikel 6 - De Overeenkomst
Artikel 7 - Herroepingsrecht
Artikel 8 - Prijzen, betalingen, verzendkosten
Artikel 9 - Levering en risico
Artikel 10 - Klachten
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 - Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 13 - Diversen
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Bijlage I - Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1        Definities

1.1          In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fabienne Chapot;

Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Fabienne Chapot;

Dag: kalenderdag;

Fabienne Chapot: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fab B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1017 BS), aan het adres Herengracht 479, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34357026 en tevens handelend onder de handelsnaam en het merk Fabienne Chapot  waaronder via de Website de Producten op afstand aan Consument worden aangeboden waarvan de identiteit is weergegeven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen Fabienne Chapot en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2      Identiteit van Fabienne Chapot

2.1      Fab B.V: tevens handelend onder de handelsnaam Fabienne Chapot gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam

Adres: Herengracht 479, 1017 BS, Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 245 7429 bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur

Wettelijke vertegenwoordiger: Fabienne Chapot

E-mailadres: info@fabiennechapot.com

Kamer van Koophandel-nummer: 34357026

BTW-nummer: NL821208317B01

 

Artikel 3      Toepasselijkheid

3.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fabienne Chapot, op elke bestelling van de Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Fabienne Chapot en Consument.

3.2          Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3.3          Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4          Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling via de Webshop en het aanvinken van de tekst: “I have read & agree to the terms and conditions and privacy policy” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4        Het aanbod

4.1          Alle aanbiedingen van Fabienne Chapot zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Fabienne Chapot worden herroepen. Fabienne Chapot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen indien een wijziging van het btw-tarief daartoe aanleiding geeft. Wanneer een aanbieding wijzigt na het sluiten van de Overeenkomst, is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Fabienne Chapot.

4.2          Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Fabienne Chapot behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.

4.3          Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de Website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.

4.4          Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Fabienne Chapot gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Fabienne Chapot kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren op de Website exact overeenkomen met de echte kleuren van de Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Fabienne Chapot niet.

4.5          Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5       Bestellingen

5.1          Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

5.2          Indien Fabienne Chapot goede gronden heeft, is Fabienne Chapot gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de Consument niet akkoord gaat met de wijziging van de Overeenkomst is de Consument gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Fabienne Chapot.

5.3          Indien Fabienne Chapot een bestelling niet accepteert of indien Fabienne Chapot bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Fabienne Chapot dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.

5.4          Fabienne Chapot accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Fabienne Chapot het woonadres van Consument niet kan vaststellen.

 

Artikel 6        De Overeenkomst       

6.1          De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 6 lid 5 en in artikel 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2          Voordat Consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan Consument een overzicht getoond van de door hem geselecteerde Producten.

6.3          Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fabienne Chapot onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fabienne Chapot is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

6.4          Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Fabienne Chapot passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Fabienne Chapot daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.5          Fabienne Chapot kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Fabienne Chapot op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 7      Herroepingsrecht

7.1          Consument heeft het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het Product of het laatste Product van alle Producten indien in eenzelfde bestelling meerdere Producten zijn besteld.

7.2          Het Herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor de navolgende Producten:

  • Producten die conform de specificatie van Consument zijn geproduceerd;
  • verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt zwemkleding en lingerie, en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

7.3          Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product/de Producten en de verpakking. Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product/de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan.

7.4          Indien Consument van het Herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument zijn naam, de naam van het Product, het aantal Producten en het bestelnummer en zijn beroep op het Herroepingsrecht te melden door middel van het modelformulier onderaan deze Algemene Voorwaarden of op een andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld per e-mail, met een brief. Fabienne Chapot zal zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van de retourmelding aan Consument versturen.

7.5          Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding als bedoeld in artikel 7.3, zendt de Consument het Product terug aan Fabienne Chapot. De Consument heeft in ieder geval voldaan aan deze verplichting, indien het Product/de Producten binnen deze termijn van 14 dagen heeft terug verzonden naar Fabienne Chapot. Indien Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan het adres van Fabienne Chapot retourneren. Het risico en de bewijslast van het tijdig en correct uitoefenen van het Herroepingsrecht rust bij de Consument.

7.6          De Consument draagt de kosten voor het terugzenden van het Product/de Producten.

7.7          De geretourneerde Producten moeten zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is, en moeten zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een Product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Fabienne Chapot het recht voor de koopprijs van het Product alsnog in rekening te brengen dan wel niet terug te betalen.

7.8          Fabienne Chapot zal binnen veertien (14) kalenderdagen nadat Consument de Producten retour heeft aangemeld bij Fabienne Chapot, het aankoopbedrag en in rekening gebrachte verzendkosten retourneren, mits het betreffende Product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Fabienne Chapot retourneert het aankoopbedrag pas op het moment dat de Producten door Fabienne Chapot zijn ontvangen, of op het moment dat Consument bewijst dat hij deze heeft teruggestuurd.

7.9          Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering, hoeft Fabienne Chapot de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Voor terugbetaling wordt door Fabienne Chapot dezelfde betaalmethode gehanteerd, als de Consument heeft gebruikt.

 

Artikel 8      Prijzen, betalingen en verzendkosten

8.1          De op de Website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

8.2          Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van aflevering en de gekozen verzendmethode.

8.3          Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail, alsmede een separate e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

8.4          Consument kan de bestelde Producten betalen door middel van IDEAL, creditcard, giftcard of afterpay optie (zoals Paypal, Klarna).

8.5          Bij betaling met creditcard behoudt Fabienne Chapot zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Fabienne Chapot behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

8.6          De Consument heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fabienne Chapot te melden.

8.7          Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Fabienne Chapot is gewezen op de te late betaling en Fabienne Chapot de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Fabienne Chapot gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Fabienne Chapot kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 9        Levering en risico

9.1          Fabienne Chapot betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.

9.2          Fabienne Chapot verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

9.3          De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Fabienne Chapot gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van Consument.

9.4          Fabienne Chapot streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

9.5          In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk dertig kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Fabienne Chapot het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen. Consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Fabienne Chapot aan Consument ter beschikking worden gesteld.

9.6          Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de Producten berust bij Fabienne Chapot tot het moment van aflevering aan de Consument op het opgegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.7          Consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Fabienne Chapot deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de verzendkosten.

9.8          Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.

9.9          Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Fabienne Chapot het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.

9.10        Overschrijding van de levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende Overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in artikel 9.5 bepaalde.

9.11        Fabienne Chapot doet haar best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Fabienne Chapot binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument. 

 

Artikel 10        Klachten

10.1          Fabienne Chapot beschikt over een klachtenprocedure, zoals opgenomen in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. Fabienne Chapot behandelt klachten van de Consument conform deze klachtenprocedure.  

10.2          Bij Fabienne Chapot ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door  Fabienne Chapot binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3          De consument dient Fabienne Chapot in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

10.4          Fabienne Chapot heeft de verplichting om Producten te leveren die aan de Overeenkomst beantwoorden.

10.5          Als het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument Fabienne Chapot daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven via het e-mailadres: info@fabiennechapot.com.

10.6          Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.

10.7          Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft Consument de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te laten herstellen door Fabienne Chapot, hetzij te laten vervangen door nieuwe Producten, tenzij dat onmogelijk is of van Fabienne Chapot niet gevergd kan worden. In dat geval zal Fabienne Chapot de factuurwaarde van de Producten aan Consument restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

Artikel 11      Eigendomsvoorbehoud

11.1          Fabienne Chapot blijft volledig eigenaar van het/de geleverde Product/Producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan door de Consument.

 

Artikel 12      Intellectuele Eigendomsrechten

12.1          De Intellectuele Eigendomsrechten op de (ontwerpen) van de Producten en/of Diensten, tezamen met de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de Website en/of de Producten en/of Diensten berusten bij Fabienne Chapot.

12.2          Consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

 

Artikel 13       Diversen

13.1          Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Fabienne Chapot en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en Overeenkomsten. De administratie van Fabienne Chapot geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

13.2          Fabienne Chapot is gerechtigd de rechten en plichten uit de Overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.3          Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Fabienne Chapot in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fabienne Chapot vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

 

Artikel 14      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1          Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2          Alle geschillen betrekking hebbende op een Overeenkomst of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Consument en Fabienne Chapot, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is. 

 

Bijlage I:      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam Fabienne Chapot]
[ geografisch adres Fabienne Chapot]
[ e-mailadres of elektronisch adres van Fabienne Chapot]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende


- de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

- herroept/herroepen*- Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.